هاست لینوکس استاندارد

500MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 500MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

1000MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 1000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

2000MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 2000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

3000MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 3000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

4000MB


تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 4000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات