سی پنل استاندارد

IR 500MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 500MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 1000MB (حمایتی) 7 موجود استتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 1000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 2000MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 2000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 4000MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 4000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 5000MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 5000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات